Videos

Indian Economy for Civils:

[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLUe0zmntFqG4Zm1zqv79fts4xHuCM3qi7&v=EfcTSzDx5EE[/embedyt]

 

Civils Previous Questions Explained:

[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLUe0zmntFqG7tTMUvBOMS5Uzin92wdWSS&v=W1zfXB3243U[/embedyt]

 

Geography:

[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLUe0zmntFqG6lQDGuLrc3FrTKROYLtwVL&v=YHOa2xC0aKQ[/embedyt]

 

Environment and Ecology:

[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLUe0zmntFqG6xqv9ayzeAZgmU4FcOn36V&v=jbgpjLyZCHE[/embedyt]

 

Environment and Biodiversity:

[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLUe0zmntFqG7vJw9PPFpDIN7Jem2740Ju&v=I8BNk59zsNE[/embedyt]

 

Learn through Maps:

[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLUe0zmntFqG4Hs-M88XekEfR9XBOwR7jE&v=sw8QeUUoNH4[/embedyt]

 

Quantitative Aptitude:

[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLUe0zmntFqG77rkYI_Pq2VIBnjmjHlskz&v=KE4v7tVnSWA[/embedyt]

 

Reasoning:

[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLUe0zmntFqG6KtuX1SMlUXuQRZsm_uJIT&v=cP2lq1-4vOc[/embedyt]

Comments: 0